Vedtægter

 

 

Stumperne af 1994

Vedtægter for foreningen Stumperne af 1994

 

 

§ 1: Foreningens navn er STUMPERNE af 1994.

 

§ 2: Foreningens formål er afholdelse af veterantræf og deltage i arrangementer i klubbens interesse.

 

§ 3: Som medlem kan optages alle med interesse for veterankøretøjer.Medlemskabet gælder også evt.

samlever/ægtefælde.

Forenings medlemmer betaler det af generalforsamlingens fastsatte årlige kontingent, som skal

være indbetalt senest 1. Juli.

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemskabet misligholdes, f.eks ved manglende

kontingentbetaling, eller hvis et flertal af generalforsamlingen stemmer herfor.

 

§ 4: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med 14 dages varsel.

Kun medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingen.

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af bestyrelses suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisor Suppleant.

9. Behandling af indkomne forslag.

10. Eventuelt.

 

§ 5: Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen,skal skriftligt være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle beslutninger og valg træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der laves skriftlig afstemning, hvis 2 eller

flere medlemmer forlanger det.

Dirigenten udpeger blandt generalforsamlingen 2 stemmetællere.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen, og kræver 2/3 flertal af de fremmødte.

Stemmeret har fremmødte medlemmer, dog kun med 1 stemme pr. medlemskab.

 

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst halvdelen

af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse senest 8 dage efter

begæringens indgivelse, og med den ordinære indkaldelsesfrist.

 

§ 7: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.

Der føres protokol over alle møder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at 3 medlemmer vælges i ulige årstal og andre

3 medlemmer i lige årstal. Bestyrelses og revisorsuppleant vælges for 1 år.

 

§ 8: Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse.

 

§ 9: Foreningens regnskabsår er fra 1.Januar til 31 December.

 

§10:Foreningen kan ophøre, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af ophør skal foreningens eventuelle midler deles mellem Dansk Veteranbil Klub og

Dansk Veteranmotorcykel Klub.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22. marts 1994 i Hjerup,

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen fredag d. 17. januar 2014.